HKS-Ottersberg
Theorie-Praxis-Seminar: Integrative Ansätze und Methoden I Dates
SoSe 2020
Time Topic Type Room Actions
date Fri., 06/03/20, 08:35 - 10:05 (cancelled) Theorie-Praxis-Seminar
date Fri., 20/03/20, 08:35 - 11:45 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Großer Seminarraum / A102
date Fri., 03/04/20, 08:35 - 11:45 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Großer Seminarraum / A102
date Fri., 15/05/20, 08:35 - 11:45 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Großer Seminarraum / A102
date Fri., 26/06/20, 08:35 - 11:45 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Großer Seminarraum / A102